menu

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden(Laatste aanpassing mei 2020)


Wij danken je voor jouw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.massagestudioraf.be , hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door Raf Vandebeek met adres te Hasseltstraat 28 te 3990 Peer, België, ingeschreven in het KBO onder het nummer 0705653026 en met bankrekeningnummer BE33 0636 5980 4846 , hierna genoemd “MassageStudio Raf”.


Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account, de aankoop van bonnen, vouchers, coupons, tickets, cadeaubonnen, enz. op de Website, en het maken van reserveringen of afspraken op basis van promoties op de Website.

Bij het aanmaken van een account en bij het plaatsen van bestellingen zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Gebruiksvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.


1. Opzet van de Website


De Website is een platformwebsite via dewelke de gebruikers (hierna de “Gebruikers”) kunnen genieten van bepaalde kortingen, promoties, acties of andere voordelen op goederen of diensten aangeboden door .

Via de Website kunnen de Gebruikers diensten, producten, cadeaubonnen, en dergelijke aankopen (hierna genoemd de “Bonnen” en de “Cadeaubonnen”) die zij kunnen inruilen zoals aangeboden op de Website.

a. “Deals”. Aankoop van Bonnen voor reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website Bonnen kopen die door aangeboden worden. Deze Bonnen kunnen voor hun nominale waarde ingeruild worden tegen diensten/prestaties bij MassageStudio Raf. Op elke Bon staat een specifieke code vermeld. Na aankoop van de Bon kunnen de Gebruikers een concrete afspraak of reservatie maken. Bij het uitvoeren van de afspraak of reservatie bezorgt de Gebruiker de Bon ter betaling aan de Handelaar die deze zal verifiëren via invoering van de code op de Website van MassageStudio Raf . De Gebruiker dient de Bon dus af te drukken of op een smartphone/tablet aan MassageStudio Raf voor te leggen of de code in te voeren bij online reservatie.

b. “Last minutes”. Reservaties via de Website: De Gebruikers kunnen via de Website intekenen op “last-minute” promoties bij MassageStudio Raf (bijv. specifieke promotie wanneer een bestaande reservatie gecanceld wordt en voor de vrijgekomen plaats in de planning een “last minute” promotie gevoerd wordt). De Gebruikers kunnen dan via de Website een online reservatie maken bij de Handelaar. De Gebruiker zal online betalen aan MassageStudio Raf. Wegens het “last minute” karakter, kunnen dergelijke reservaties door de Gebruiker niet gecanceld worden.

c. Cadeaubonnen. Aankoop van cadeaubonnen op naam: De Gebruikers kunnen via de Website ook Cadeaubonnen aankopen bij . Met die Cadeaubonnen kunnen de Gebruikers op de Website intekenen op promoties van MassageStudio Raf. De Gebruiker kan dan de Cadeaubon ter betaling van prestaties/diensten inruilen bij MassageStudio Raf waarbij een booking werd gemaakt. De Gebruikers kunnen met de Cadeaubonnen ook rechtstreekse aankopen doen bij MassageStudio Raf. In beide gevallen dient de Gebruiker de Cadeaubon af te drukken of op een smartphone/tablet aan MassageStudio Raf of online in te voeren. Indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt bij MassageStudio Raf voor een reservatie die via de Website geboekt werd, zal de Gebruiker voor het restbedrag via zijn/haar account een nieuwe Cadeaubon krijgen (nieuwe bon voor het restbedrag met nieuwe code) (bijv. indien de Gebruiker met een Cadeaubon ter waarde van 100 euro via de Website bij de Handelaar een reservatie maakt voor 75 euro, zal de Gebruiker van een nieuwe Cadeaubon ontvangen ter waarde van 25 euro). Echter, indien de Gebruiker de Cadeaubon gebruikt om rechtstreeks aankopen te doen bij MassageStudio Raf zonder booking via de Website, heeft de Gebruiker geen recht op een nieuwe Cadeaubon voor een eventueel restbedrag.


2. Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, op elke reservatie/afspraak via de Website en op elke aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen verricht via de Website. Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

Bestellingen tot aankoop van Bonnen of Cadeaubonnen via de Website gelden als een bindende verbintenis tot betaling door de Gebruiker van zodra de Gebruiker heeft bevestigd om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en zijn/haar betaling heeft geregistreerd door op de knop “Bestelling met betaalverplichting” te klikken (of een gelijkaardige knop waaruit duidelijk een betaalverplichting blijkt). De bestelling zal vervolgens per email door bevestigd worden. De bevestigingsemail of het registreren van de Bonnen/Cadeaubonnen in de account van de Gebruiker zal gelden als bewijs van de bestelling.


3. Deze website gebruiken

MassageStudio Raf behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers die deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.


3.1. Betalingsmodaliteiten: Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Het aankopen van Bonnen of Cadeaubonnen die kunnen omgeruild worden voor prestaties bij de deelnemende Handelaren is echter betalend. De betaling kan plaatsvinden door betaling aan via debetkaart of Paypal.


3.2. Meerderjarig: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten en Bonnen of Cadeaubonnen aan te kopen (of diensten te reserveren bij de Handelaars) moet je ouder zijn dan 18 jaar. behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent.


3.3. Voorwaarden: Om van de kortingen en voordelen op de Website te genieten dien je te voldoen aan de voorwaarden die voor elke korting of voordeel op de Website vermeld worden (bijvoorbeeld: er kan bij een voordeel vermeld worden dat het voordeel enkel geldt op voorwaarde dat je een Bon of Cadeaubon koopt en afprint; enz.).


3.4. Codes op Bonnen: De Gebruikers mogen de codes vermeld op de Bonnen of Cadeaubonnen online invoeren bij bestelling of slechts ter plaatse op de dag van de afspraak bij MassageStudio Raf afgeven of vermelden. Indien de Gebruiker de code vermeldt voordat de dienst plaatsvindt (bijvoorbeeld telefonisch bij de reservatie), draagt de Gebruiker zelf het risico indien de code intussen reeds ingevoerd wordt en komt te vervallen (of indien MassageStudio Raf intussentijd zijn activiteiten stop zou zetten). Van zodra de Gebruiker de code heeft meegedeeld aan MassageStudio Raf bij mondelinge reservatie, wordt verondersteld dat de dienst werd uitgevoerd.


3.5. Persoonlijk karakter van de Bonnen: Bonnen of Cadeaubonnen zijn slechts geldig voor één enkele persoon en kunnen dus niet door twee of meerdere personen gebruikt worden (tenzij anders uitdrukkelijk vermeld). Bonnen voor “duo” aanbiedingen zijn slechts eenmaal geldig voor twee personen die zich op hetzelfde ogenblik bij de Handelaar aanbieden.


3.6. Terbeschikkingstelling van de Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen worden, na betaling door de Gebruiker, ter beschikking gesteld van de Gebruiker in zijn/haar account, en worden ook per email opgestuurd via het email adres dat de Gebruiker heeft opgegeven. Indien Bonnen of Cadeaubonnen dienen te worden opgestuurd, zullen alle kosten van transport (en het risico op verlies) enkel door de Gebruiker gedragen worden.


3.7. Geen overdracht van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen mogen niet gekopieerd worden of overgedragen worden tegen betaling.


3.8. Geldigheidsduur van Bonnen: De Bonnen of Cadeaubonnen die via de Website aangekocht worden zijn geldig voor een termijn van twaalf (12) maanden na aankoop (of de termijn vermeld op de Bon/Cadeaubon), waarna ze komen te vervallen en niet langer inruilbaar zijn voor een prestatie of een terugbetaling. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruikers om de aangekochte Bonnen of Cadeaubonnen op redelijke termijn te activeren en op redelijke termijn reservaties en bookingen vast te leggen. Bijvoorbeeld: indien een Gebruiker té kort voor de vervaldag van een Bon een reservatie bij MassageStudio Raf vastlegt, heeft hij/zij geen zekerheid dat hij/zij kan boeken of de Bon kan inruilen MassageStudio Raf. Het is aangeraden om zo snel mogelijk na aankoop van de Bonnen of Cadeaubonnen een afspraak te maken bij MassageStudio Raf (zo wordt een mogelijke onbeschikbaarheid van MassageStudio Raf vermeden).


3.9. Niet-combineerbaar met andere acties: Kortingen of promoties aangeboden via de Website zijn niet combineerbaar met andere promoties, kortingen of acties aangeboden door de Handelaars die deelnemen aan de Website (tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de Handelaar).


3.10. Quota: Voor bepaalde aanbiedingen kunnen deelnamequota gelden. Dit zal duidelijk vermeld worden in het aanbod op de Website. De reservatie kan dan afhangen van bijvoorbeeld minimumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod indien het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt) of maximumquota (onbeschikbaarheid van het aanbod als het maximum aantal deelnemers is bereikt). MassageStudio Raf zal niet aansprakelijk zijn voor de onbeschikbaarheid van een aanbod omwille van de toepassing van deelnamequota.


3.11. Gegevens op Bonnen/Cadeaubonnen: Bij ontvangst van de Bonnen of Cadeaubonnen, dienen de Gebruikers te checken of alle vermelde gegevens op de Bonnen/Cadeaubonnen correct zijn (bijv. waarde van de Bonnen/Cadeaubonnen), persoonsgegevens, enz. In geval van fouten of vergissingen, dienen de Gebruikers zo snel mogelijk MassageStudio Raf op de hoogte te brengen (en in ieder geval binnen de maand – zoniet komt de Bon/Cadeaubon te vervallen).


3.12. Annuleringen: Indien de Gebruiker een bestaande afspraak of reservatie wenst te annuleren, dient hij/zij de Handelaar binnen de 48h vóór het ogenblik van de afspraak/reservatie schriftelijk te contacteren. MassageStudio Raf heeft het recht om elke laattijdige annulering als een bestaande afspraak te beschouwen en de Bon/Cadeaubon te valideren (voorzover de Gebruiker de code van de Bon/Cadeaubon reeds aan MassageStudio Raf zou meegedeeld hebben – wat door sowieso afgeraden wordt).


3.13. Reviews: Bij het formuleren en publiceren van reviews, commentaren, enz. via de Website, zullen de Gebruikers ervoor zorgen dat zij steeds een waarheidsgetrouwe weergave zullen geven van de werkelijkheid, dat zij steeds de normen van hoffelijkheid en goed fatsoen zullen naleven, dat zij een correct taalgebruik zullen hanteren, dat zij geen anonieme berichten zullen posten (ook geen gebruik van ‘fantasienamen’, ‘alter ego’s’, enz.), en dat zij zich niet schuldig zullen maken aan smaad, laster, eerroof of de beschadiging van reputatie of goede naam. MassageStudio Raf voert actieve controle uit over de geposte berichten en behoudt zich het recht voor om te reageren op klachten van en om eventueel berichten te verwijderen. De Gebruikers erkennen dat dit geen censuur uitmaakt. MassageStudio Raf zal in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor berichten, commentaren of reviews gepost door gebruikers op de Website.


4. Het aanmaken van een account


4.1. Om te kunnen genieten van de kortingen en andere voordelen aangebodenMassageStudio Raf op de Website, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

4.2. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxies en tijdelijke e-mailadressen.

4.3. Bij de aanmelding dien je je akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website.

4.4. MassageStudio Raf behoudt zich het recht voor om je aanmelding al dan niet te aanvaarden.


Je aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden:


  • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens;
  • Je tracht je meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
  • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
  • Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na;
  • MassageStudio Raf kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
  • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat je aanmelding niet aanvaard kan worden.

4.5. Vanaf het ogenblik dat je aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van je account.

4.6. Het paswoord die je ontvangt om toegang te krijgen tot de Website zijn strikt persoonlijk. Je mag deze niet aan andere personen overdragen, meedelen of verkopen. Als de Gebruiker vermoedt dat er fraude gepleegd wordt via zijn/haar account (bijvoorbeeld: iemand maakt onterecht gebruik van de account), dan moet de Gebruiker onmiddellijk contact opnemen met MassageStudio Raf. MassageStudio Raf zal dan een nieuw paswoord instellen en kan alle maatregelen nemen die noodzakelijk acht om de fraude te bestrijden.

4.7. MassageStudio Raf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van Bonnen of Cadeaubonnen indien de Gebruiker verkeerde persoonsgegevens heeft ingevuld (bijvoorbeeld: een verkeerd email adres). MassageStudio Raf kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld indien de Gebruiker tijdelijk of blijvend geen toegang heeft tot zijn/haar emails.


5. De relatie met jou en met MassageStudio Raf op de website


5.1. De Website doet dienst als een platform via dewelke MassageStudio Raf bepaalde diensten, kortingen, promoties, acties of andere voordelen aanbiedt aan de Gebruikers en via dewelke de Gebruikers Bonnen of Cadeaubonnen bij kunnen aankopen die zij daarna kunnen inruilen tegen diensten/prestaties bij de MassageStudio Raf.

5.2. De webshops die je bezoekt via de Website en de goederen die je er koopt, behoren toe aan MassageStudio Raf die deze webshops uitbaat.

5.3. MassageStudio Raf raadt je aan om je als goede en voorzichtige consument te gedragen door het aanbod aandachtig te lezen vooraleer over te gaan tot een aankoop.


6. Garantie en aansprakelijkheid


6.1. Voor door MassageStudio Raf geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.

6.2. MassageStudio Raf is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van MassageStudio Raf. MassageStudio Raf is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.3. Indien MassageStudio Raf, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door MassageStudio Raf verzekering hieromtrent wordt vergoed.

6.4. Ondanks de constante zorg en aandacht die MassageStudio Raf aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

6.5. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. MassageStudio Raf behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

6.6. De Koper is gehouden MassageStudio Raf te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen De Tuinen mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

6.7. Het is mogelijk dat MassageStudio Raf op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MassageStudio Raf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

6.8. De Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De gebruikers van de Website zijn ook verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.

6.9. De Gebruikers zullen zelf verantwoordelijk zijn in geval van verlies, diefstal of vernietiging van Bonnen, Cadeaubonnen, codes, en dergelijke. kan hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld.


7. Intellectuele eigendom


MassageStudio Raf is de exclusieve eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of een deel ervan) te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.


8. Overmacht


8.1. In geval van overmacht is MassageStudio Raf niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

8.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...


9. Herroepingsrecht en uitzonderingen op het herroepingsrecht


Als je Bonnen of Cadeaubonnen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de Bonnen of Cadeaubonnen niet wil houden. Om je herroepingsrecht, snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar MassageStudio_Raf@telenet.be of naar ‘ MassageStudio Raf‘, Hasseltstraat 28 te 3990 Peer.

Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

Wij zullen de Bonnen of Cadeaubonnen dan annuleren. Indien zou blijken dat de Bonnen of Cadeaubonnen reeds gebruikt zijn (zelfs gedeeltelijk) voor prestaties of diensten bij de Handelaars, of dat de codes op de Bonnen/Cadeaubonnen op één of andere manier reeds geactiveerd werden in het systeem, heb je geen recht meer op terugbetaling. Elke aanvraag tot herroeping houdt automatisch in dat de Gebruiker onherroepelijk afziet van zijn/haar gebruik van de Bon/Cadeaubon.

Binnen de 14 dagen nadat we je beslissing tot herroeping hebben ontvangen, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.


MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)


- Aan MassageStudio Raf, Hasseltstraat 28 te 3990 Peer:

- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

- Bedrag

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


De wet (artikel VI.53 van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht “Marktpraktijken en Consumentenbescherming”) voorziet dat je geen recht hebt om goederen terug te sturen of diensten te annuleren als het gaat om:

• diensten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

• de terbeschikkingstelling van accommodatie, vervoer, auto-verhuurdiensten, catering, en diensten met betrekking tot vrijetijdsbestedingen (zoals logies, hotels, b&b, restaurant-bezoeken, optredens, wedstrijden, spektakels, enz.) als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

• goederen die volgens jouw richtlijnen speciaal gemaakt zijn of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

• goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;

• goederen die om gezondheidsredenen of hygiëneredenen niet kunnen worden teruggezonden eens geopend of eens het zegel verbroken (bijv. cosmetica);

• CD’s, DVD’s, MP’s, ringtones, games en computerprogramma’s waarvan de verzegeling door de consument is verbroken;

• dagbladen, tijdschriften en magazines;

• diensten voor weddenschappen en loterijen;

• enzovoort.

In alle bovenstaande gevallen wordt het herroepingsrecht bij deze Overeenkomst automatisch uitgeschakeld. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij/zij in dergelijke gevallen geen beroep zal kunnen doen op een herroepingsrecht.


10. Algemene bepalingen


10.1. Aanpassingen

MassageStudio Raf behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, wordt de nieuwe versie beschikbaar gesteld op de Website en zal deze nieuwe versie van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. De eventuele nietigheid van een clausule in deze Gebruiksvoorwaarden zal niet tot gevolg hebben dat de overige clausules nietig zijn (deze zullen onverkort van kracht blijven).


10.2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Overeenkomst wordt beheerd door het Belgisch recht. Geschillen m.b.t. deze Overeenkomst zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Hasselt (betwistingen die vallen onder de bevoegdheid van de vrederechter zullen exclusief gebracht worden voor de vrederechter van Houthalen-Helchteren).


10.3. Overdracht

MassageStudio Raf heeft het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven aan derde partijen, met dien verstande dat dit de voorwaarden van de Overeenkomst voor het overige niet wijzigt.

10.4. Aanvaarding

Door de Website te bezoeken, bestellingen te plaatsen en een account aan te maken, aanvaardt u alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

10.5. Contact

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden kan u contact opnemen met : MassageStudio Raf, Hasseltstraat 28 te 3990 Peer of massagestudio_raf@telenet.be:

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden of per email via het email adres hierboven vermeld.

Elke mededeling van ons aan u gebeurt via de website of per e-mail.

Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelingen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link:

http://www.consumentenombudsdienst.be//nl


Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution Platform van de Europese Unie via deze link:

http://ec.europa.eu/odr


Messenger logo
Chat